متریال

متریال دهی و ترکیب بندی رنگی طرح

مدل سازی سه بعدی

مدل سازی سه بعدی با جزئیات

نورپردازی و رندرینگ

استفاده از v-ray برای بدست آوردن نزدیکترین نقطه به رئالیسم سه بعدی